PRIVACY

Interkerkelijk Koor Salem te Ridderkerk, hierna te noemen Salem, statutair gevestigd te Ridderkerk  bereikbaar  via https://www.koorsalem.nl  mailto: jokebok@planet .nl  verklaart:

PRIVACY VERKLARING

Deze verklaring  is voornamelijk gericht op de diensten die Salem online verricht en/of aanbiedt via zijn informatiesystemen en verwerkingsprocessen.

In het kader van de door Salem verleende diensten, ontvangt, verzamelt en administreert Salem persoonsgegevens van zijn leden. Salem verklaart dat zij deze persoonsgegevens uitsluitend verzamelt en administreert om uitvoering te geven aan de binnen Salem geldende doelstellingen zoals in haar statuten beschreven.

Salem respecteert de privacy van personen wiens persoonsgegevens door haar worden verzameld en geadministreerd en beoogt een zorgvuldige omgang met die persoonsgegevens. Salem spant zich er voor in om geldende wettelijke regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet en de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven.

Salem behoudt zich het recht voor om deze privacy verklaring aan te passen om de conformiteit met geldende en toepasselijke wet­ en regelgeving te waarborgen, maar niet nadat deze wijziging(en) tijdens de ledenvergadering zijn besproken. 

 

WAAROM VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS

Salem verwerkt uw persoonsgegevens op grond van een contractuele overeenkomst zijnde uw lidmaatschap van het koor in Ridderkerk. 

OVER WELKE PERSOONSGEGEVENS GAAT HET?

Persoonsgegevens worden bij de aanvang van het koorlidmaatschap ingevoerd aan de hand van het inschrijfformulier. Vanaf dat moment zijn de persoonsgegevens schriftelijk en elektronisch  vastgelegd in de systemen van Salem.

De minimaal noodzakelijke gegevens die ingevoerd worden zijn:
Naam,  Adres,  Woonplaats,   Email adres,Telefoonnummer, Geboortedatum,  Bankgegevens, Inschrijfdatum,  Opzegdatum

Salem zal niet meer persoonsgegevens verzamelen dan redelijkerwijs nodig is om haar diensten te kunnen verrichten voor de doelstellingen. Daarnaast zal Salem de persoonsgegevens niet !anger bewaren dan noodzakelijk.

VERWERKING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Salem voert een ledenadministratie ten behoeve van het Interkerkelijk koor Salem te Ridderkerk. De volgende verwerkingsdoelen zijn van toepassing:

Lidmaatschapsadministratie van leden -  Contributie-inning en facturing -  Financiële verwerking van declaraties en kostenfacturen van !eden – Samenstelling en distributie van de nieuwsbrief naar leden -  ldentificeren van kandidaten voor functies voor Salem, commissies, conferenties en andereactiviteiten – Specifieke informatievoorziening naar u via post, mail of telefoon.
Voor deze verwerkingen zijn ook derde partijen betrokken alwaar verwerkingsovereenkomsten zijn afgesloten. Deze overeenkomsten bevatten de afspraken ter bescherming van de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens en de omschrijving en toestemming tot verwerking van de persoonsgegevens voor een afgesproken verwerkingsdoel.

 

UW RECHTEN OP UW PERSOONSGEGEVENS

U kunt middels een schriftelijk verzoek aan Salem de geadministreerde persoonsgegevens opvragen, laten wijzigen, of  laten verwijderen.

Indien  leden vooraf niet schriftelijk hebben aangegeven bezwaar te hebben tegen plaatsing van foto’s, worden deze op de website van Salem en in de media gepubliceerd.

VERWIJDEREN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Leden die het koorlidmaatschap opzeggen kunnen ervoor kiezen dat hun persoonsgegevens per direct worden geblokkeerd en na  de verplichte bewaartermijn worden verwijderd, dan wel om statistische en historische redenen langer worden bewaard.

INZAGE DOOR DERDEN

Salem zal meewerken aan een  wettelijk of strafrechtelijk verzoek tot inzage van persoonsgegevens.

BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

Salem treft organisatorische en technische maatregelen ter beveiliging van de persoonsgegevens en administratiegegevens alsmede om misbruik en verlies daarvan te voorkomen .

Alle personen die namens de vereniging van de persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan en zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van deze gegevens.

De vereniging test en evalueert regelmatig genomen maatregelen.

 

WIJZIGING VAN PRIVACY BELEID

Salem behoudt zich het recht voor om wijzigingen in het privacybeleid aan te brengen