HUISHOUDELIJK-REGLEMENT

 

Huishoudelijk Reglement van het Interkerkelijk Koor “Salem” 2019

 

Artikel 1

De vereniging tracht  éénmaal in de zes weken een uitvoering te geven, uitzonderingen daar gelaten.

 

Artikel 2

De repetities starten om 20.00 uur en eindigen om 21.45uur. De koffiepauze is van 21.00 tot 21.15uur.

 

Artikel 3

Het dagelijks bestuur bestaat uit:

  • 1e Voorzitter
  • 1e Secretaris
  • 1e Penningmeester

 

Artikel 4

Aanmelding van een nieuw lid kan alleen schriftelijk geschieden. Formulieren daartoe bestemd, zijn verkrijgbaar bij het bestuurslid dat zorg draagt voor de ledenadministratie.

 

Artikel 5

Opzegging geschiedt schriftelijk bij de ledenadministratie.

 

Artikel 6

De leden zijn verplicht om wijzigingen in woonadres, emailadres en telefoonnummer door te geven aan de ledenadministratie

Verwerking van de persoonsgegevens geschiedt volgens de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming(zie website https://www.koorsalem.nl/page/privacy)

 

Artikel 7

De contributie dient per bank voor het einde van iedere maand te worden voldaan.

 

Artikel 8

De reductie bedoeld in artikel 8, lid 1 van de statuten bedraagt € 2,50 per partnerschap.          

 

Artikel 9

De verschuldigde contributies gelden ook voor de vakantieperiodes.

Tijdens de grote vakantie en tussen Kerst en Oud en Nieuw vervallen de repetitieavonden. Ook  repetitieavonden op officiële feestdagen vervallen.

 

 

Artikel 10

Aspirant-leden mogen 2 keer gratis mee repeteren, daarna zijn ze contributie verschuldigd.

 

 

 

 

Artikel 11

De leden zijn verplicht tot aanschaf van een zwarte muziekmap, te gebruiken tijdens uitvoeringen.

 

Artikel 12

Muziek blijft eigendom van de vereniging en dient na het genoemde onder artikel 7 van de statuten, aan de vereniging te worden teruggegeven.

 

Artikel 13

De muzikale leiding tijdens repetities en uitvoeringen berust bij de dirigent.

 

Artikel 14

Het bestuur vergadert zo nodig 1x in de 4 tot 6 weken.

 

Artikel 15

Voor alle uitgaven boven de € 25,- welke door een bestuurslid worden gedaan , beslist het dagelijks bestuur.

 

Artikel 16

In de in artikel 12, lid 3 van de statuten genoemde commissies neemt 1 lid van het bestuur zitting. Dit om een goede communicatie tussen bestuur en commissie te hebben.

 

Artikel 17

Voor alle uitgaven welke door de commissies moeten worden gedaan,  moet toestemming gevraagd worden aan de penningmeester van het bestuur en boven de €25,- aan het dagelijks bestuur. Indien de commissies over eigen inkomsten beschikken, mogen zij die  besteden zoals zij dat voor hun activiteiten wenselijk vinden. De verantwoording wordt verwerkt in de financiële jaarrekening van de penningmeester van Salem.

De financiële jaarrekening wordt door de kascontrolecommissie onderzocht.

 

Artikel 18

Om mee te kunnen doen aan een uitvoering, dient een lid drie van vijf daaraan voorafgaande repetities aanwezig te zijn.

Kan het lid niet aan deze voorwaarde voldoen, dan zal het bestuur met het betreffende lid overleggen of meezingen verantwoord is. Het lid blijft zelf uiteindelijk verantwoordelijk voor het al dan niet meezingen tijdens de uitvoering.

 

Artikel 19

Voor  medewerking aan een eredienst is een financiële vergoeding verschuldigd welke  jaarlijks door het bestuur wordt vastgesteld. Deze vergoeding omvat het honorarium voor de dirigent en een gedeelte voor de koorkas. Indien op verzoek van de gastkerk een organist ingehuurd dient te worden, is dit tegen meerprijs mogelijk.

 

Voor een uitvoering in tehuizen, ziekenhuizen etc. is de vastgestelde vergoeding van toepassing. Indien voornoemde instellingen dit wegens beperkt budget niet kunnen betalen, hanteren we de regel dat minimaal het honorarium van de dirigent betaald moet worden, zodat deze uitvoeringen kostenneutraal blijven.

 

Indien het koor uitgenodigd wordt door een koorlid om mee te werken aan een bijzondere dienst, (b.v. doop, trouw of belijdenis) van zichzelf of een van zijn/haar familieleden, hanteren we de regel dat minimaal het honorarium van de dirigent betaald moet worden, zodat deze uitvoeringen kostenneutraal blijven.

 

Uitvoering aan een rouwdienst van een koorlid zelf, gebeurt  pro deo.

 

Artikel 20

Wijziging van het huishoudelijk reglement kan alleen geschieden in een algemene ledenvergadering.

 

Artikel 21

In alle gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet beslist het bestuur

Bijlagen behorende bij Huishoudelijk Reglement van Interkerkelijk Koor “Salem”

 

Rustend lid

 

Rustende leden zijn leden die wel lid willen blijven maar voor onbepaalde tijd door ziekte of andere persoonlijke redenen niet aan kooractiviteiten kunnen deelnemen.

Wil een lid rustend lid worden, dan moet dit schriftelijk bij het bestuur gemeld worden.

 

Rustende leden zijn per maand slechts een derde van de contributie verschuldigd.

Rustende leden nemen niet deel aan uitvoeringen van het koor.

Rustende leden ontvangen de nieuwsbrief en mogen ook deelnemen aan de ledenvergadering en behouden hun stemrecht.

Rustende leden mogen de muziek houden.

Bij beëindiging van het lidmaatschap of door overlijden, dient de muziek alsnog ingeleverd te worden

Rustende leden houden contact met het bestuur van het koor, bepalen samen wanneer het rustende lidmaatschap weer opgeheven kan worden en melden dit dan schriftelijk bij het bestuur.

 

WAT TE DOEN BIJ ROUW?

Bij het overlijden van een koorlid.

-                      De leden worden via de e-mail door de voorzitter geïnformeerd over het overlijden van het betreffende koorlid.

-                      Voor medewerking aan de uitvaartdienst van een koorlid wordt geen vergoeding gevraagd. Voorwaarde is wel dat zowel de dirigent als voldoende leden in de gelegenheid zijn de dienst bij te wonen.

-                                  De voorzitter zal namens het koor een condoleancekaart naar de familie sturen.

–           Voor nader overleg zal de voorzitter contact met de familie opnemen.

-           Namens het koor zal in het weekblad van de plaats waar het lid woont  een rouwadvertentie geplaatst worden 

-           Indien de familie dit wil, zullen 3 rode rozen namens het koor op de kist gelegd worden.

-           Tijdens de koorrepetitie zal de rouwkaart door de voorzitter voorgelezen worden en de dirigent zal ter nagedachtenis van het koorlid,een toepasselijk lied uitkiezen. Bij voorkeur een lied dat het koorlid graag zong. We houden ook 1 minuut stilte, steken een kaarsje aan en hangen foto’s op.

-           De voorzitter schrijft een in memoriam over het betreffende lid en leest dit ter nagedachtenis voor.

 

Bij het overlijden van een partner of kind van een koorlid.

-           De leden worden via de e-mail geïnformeerd door de voorzitter indien het koorlid aangeeft dat men dit wenst.

-           Indien het koorlid wil dat Salem komt zingen in de rouwdienst van zijn/haar kind/partner, zal  Salem alleen het honorarium voor de dirigent in rekening brengen.

-           De voorzitter zal namens het koor een condoleancekaart naar de familie sturen.

-           Indien de familie dit wenst, zal de rouwkaart ook aan het koor voorgelezen worden.

In alle andere gevallen laten we dit geheel over aan de koorleden zelf . (Bijvoorbeeld bij het overlijden van ouders/kleinkinderen van koorleden enz.)